Xarxa Oberta de Catalunya

Sobre Xarxa Oberta

Política de Cookies

Xarxa oberta utilitza cookies propies i de tercers per millorar la seva experiència en navegació, així com realitzar tasques d'analítica. Si continúa navegant entenem que accepta la nostra Política de Cookies

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

1. INTRODUCCIÓ I DADES DE LA COMPANYIA

El present text es constitueix com l’Avís Legal i les Condicions d’Ús que regulen l’accés, navegació i ús de la present pàgina web titularitat de XARXA OBERTA, DE COMUNICACIO I TECNOLOGIA DE CATALUNYA, S.A.U. (en endavant, “XARXA OBERTA” o el “Prestador”), companyia mercantil amb domicili social al Passeig de la Zona Franca 105, 08038 Barcelona amb N.I.F. A65434706 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Fulla B-403406, Tom 42345 Foli 129. 

2. CONDICIONS GENERALS D’ÚS

La utilització dels serveis als que es pugui accedir a través del lloc web https://www.xarxaoberta.cat/ o altres pàgines web, de titularitat de XARXA OBERTA, redireccionades a aquest lloc web (en endavant, conjuntament denominades, el “Lloc Web”), així com dels perfils de xarxes socials de titularitat de XARXA OBERTA estan subjectes al present document. 


3. CONDICIONS GENERALS I LA SEVA ACCEPTACIÓ

Aquestes condicions generals d’ús (en endavant, les “Condicions Generals”) regulen l’accés i la utilització del Lloc Web així com, dels diferents perfils de xarxes socials titularitat de XARXA OBERTA, incloent els continguts, entenent per tals els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, software, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altre creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial (en endavant, els “Continguts”) i els serveis (en endavant, els “Serveis”) que XARXA OBERTA posa a disposició dels usuaris del Lloc Web i, en el seu cas, de les xarxes socials. 

L’accés als Continguts i/o la utilització dels Serveis atribueix la condició d’usuari del Lloc Web (en endavant, l’“Usuari”) i comporta l’acceptació de les Condicions Generals en la última versió publicada per XARXA OBERTA en el Lloc Web en el moment en el que l’Usuari accedeixi als mateixos, per la qual cosa si no està d’acord amb el contingut del mateix s’haurà d’abstenir d’accedir i/o utilitzar els Serveis i/o els Continguts oferts per XARXA OBERTA. 

Les presents Condicions Generals no exclouen la possibilitat que certs Serveis, Continguts i/o eines oferts a través del Lloc Web i les xarxes socials, se sotmetin a unes determinades condicions particulars, en aquest cas, es posaran a disposició de l’Usuari (en endavant, les “Condicions Particulars”). 

4. OBJECTE

Les presents Condicions Generals regulen l’accés als Continguts i a tots els Serveis oferts per XARXA OBERTA a través del seu Lloc Web i perfils de xarxes socials de la seva titularitat, mitjançant els quals es posa a disposició dels Usuaris un conjunt de continguts i informacions de diversa índole, generalment referits als productes i serveis comercialitzats per XARXA OBERTA o les empreses del grup empresarial al que pertany. No obstant, XARXA OBERTA es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del Lloc Web i corresponents perfils de xarxes socials, dels Serveis,així com també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L’accés i utilització dels Continguts i Serveis després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les Condicions Generals suposen l’acceptació de les mateixes. 

5. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DELS SERVEIS 
5.1. Accés 

L’accés als Continguts i la utilització dels Serveis proporcionats per XARXA OBERTA a través del Lloc Web i les seves xarxes socials té generalment caràcter gratuït per als Usuaris. No obstant, és possible que l‘accés a determinats Continguts i Serveis estigui condicionat a una subscripció que comporti una contraprestació, el que serà degudament informat en cada cas concret. 

5.2. Menors d’edat 
Per a fer ús dels Serveis i accedir als Continguts, els menors d’edat han d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. 

La plena responsabilitat en la determinació dels concrets Continguts i Serveis als que accedeixen els menors d’edat correspon als majors al càrrec dels quals es troben. Com que Internet fa possible l’accés a Continguts que poden no ser apropiats per a menors, s’informa als Usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors. 

5.3. Obligació de donar un ús correcte del Lloc Web, dels Serveis i dels Continguts 
L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web i els Serveis i a accedir als Continguts, de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, les Condicions Particulars de certs Serveis i demés avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement. 

A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals, lesius del sdrets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el normal ús dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de XARXA OBERTA, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet. 

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que: 

a)      de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació; 
b)     indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic; 
c)      indueixi,inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició; 
d)     incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic; 
e)      indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor; 
f)       indueixio inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic; 
g)      sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de forma que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant; 
h)     es trobi protegit per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar; 
i)       violi els secrets empresarials de tercers; 
j)       sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones; 
k)      de qualsevol manera menyscabi el crèdit de XARXA OBERTA o de tercers; 
l)       infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions; 
m)   constitueixi,en el seu cas, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial; 
n)     incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics de XARXA OBERTA o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics; 
o)     provoqui per les seves característiques (tals com format, extensió, etc.) dificultades en el normal funcionament del Servei. 

6. ENLLAÇOS 
6.1. Enllaços a altres pàgines web

En cas que en el Lloc Web o perfils de xarxes socials de titularitat de XARXA OBERTA, es mostressin enllaços a altres pàgines web o perfils de tercers en xarxes socials, mitjançant diferents botons, links, banners o continguts embeguts, XARXA OBERTA informa que aquests es troben directament gestionats per tercers, no tenint XARXA OBERTA ni mitjans humans ni tècnics per a conèixer de forma prèvia i/o controlar i/o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitatsper tercers a les que es puguin establir enllaços per part de XARXA OBERTA. 

En conseqüència, XARXA OBERTA no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la plataforma o pàgina web o xarxa social a la que es pogués establir un enllaç des del Lloc Web o perfils de xarxes socials titularitat de XARXA OBERTA, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis,els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general. 

En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de que les activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web o perfils de tercers son il·legals o contravenen la moral i/o l’orde públic, hauran de comunicar-ho immediatament a XARXA OBERTA a la direcció de correu electrònic info@xarxaoberta.cat als efectes que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a les mateixes, acció que es durà a terme en el menor temps possible. 

6.2. Enllaços al canal del Prestador en altres plataformes i xarxes socials 
XARXA OBERTA posa a disposició dels Usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permeten als Usuaris accedir als canals i pàgines web que XARXA OBERTA manté en diferents plataformes i, en el seu cas, xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers (p.ex. LinkedIn, Twitter,etc.). La inclusió d’aquests enllaços en el Lloc Web té per únic objecte facilitar als Usuaris l’accés a aquests canals en les diferents plataformes i, en el seu cas, xarxes socials. 

L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de relació alguna entre XARXA OBERTA i el titular, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de XARXA OBERTA dels seus continguts i/o serveis, essent el seu titular, fabricant o distribuïdor l’únic responsable dels mateixos. 

En cap cas XARXA OBERTA compartirà amb LinkedIn, Twitter o qualsevol altre xarxa social cap tipus d’informació privada sobre els seus Usuaris, essent la seva única finalitat l’establerta en les presents Condicions Generals, així com en la Política de Privacitat del Lloc Web. En aquest sentit, tota la informació que el propi Usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint XARXA OBERTA en aquest procés. 

L’activació i ús d’aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l’usuari (login/contrasenya) en les plataformes corresponents, completament externes al Lloc Web i fora del control de XARXA OBERTA. A l’accedir a aquestes xarxes externes, l’Usuari ingressa en un entorn no controlat per XARXA OBERTA, per la qual cosa aquesta no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d’aquests entorns. 

Donat que XARXA OBERTA no té control algun sobre el contingut allotjat en aquests canals, l’Usuari reconeix i accepta que aquesta no assumeix responsabilitat alguna pel contingut ni pels serveis als que l’Usuari pugui accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos. Per tal motiu, l’Usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals. 

6.3. Enllaços en altres pàgines web amb destí al Lloc Web 
XARXA OBERTA no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc Web o els seus perfils en xarxes socials des d’aquelles pàgines o perfils de tercers que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades. 

En tot cas, els Usuaris podran establir enllaços en les seves respectives pàgines web o perfils en xarxes socials que dirigeixin al Lloc Web de XARXA OBERTA, sempre i quan compleixin amb les següents condicions: 

a)      l’enllaç no podrà reproduir el contingut del Lloc Web o parts del mateix de cap forma; 
b)     no està permès crear ni un browser (navegador o buscador) sobre les seccions del Lloc Web, ni de cap altre forma podrà modificar-se el Lloc Web o afavorir l’accés a le sseves pàgines evitant-se la pàgina d’inici del Lloc Web o sense que l’internauta sigui conscient de que està en el Lloc Web. 
c)      no està permès realitzar manifestacions o indicacions falses o inexactes oincorrectes sobre el Lloc Web o els perfils que XARXA OBERTA gestioni a les xarxes socials i/o, en particular, declarar o donar a entendre que XARXA OBERTA ha autoritzat l’enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web o perfil en la corresponent xarxa social en la que s’estableix aquest enllaç; 
d)     la pàgina web o perfil en la que s’estableixi l’enllaç al Lloc Web o, en el seu cas, perfils de XARXA OBERTA en xarxes socials no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral ia les bones costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i/o el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge o de qualsevol altre dret, o continguts contraris a les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal, 
e)      el titular de la pàgina web o perfil en una xarxa social en la que s’estableixi l’enllaç al Lloc Web o, en el seu cas, als corresponents perfils en xarxes socials de XARXA OBERTA no podrà lucrar-se ni directa ni indirectament per la inclusió d’enllaç/os al Lloc Web o la xarxa social de XARXA OBERTA. 

XARXA OBERTA no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web així com en xarxes socials que tinguin establerts enllaços amb destí al Lloc Web o, en el seu cas, a perfils de xarxes socials gestionats per XARXA OBERTA. Per tant, XARXA OBERTA no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web o xarxa social que estableix aquest enllaç amb destí al Lloc Web o perfil de XARXA OBERTA en qualssevol xarxes socials, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualssevol dels seus continguts, en general. 

7. RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS

L’Usuari respondrà de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per virtut de les presents Condicions Generals o de la llei aplicable en relació amb la utilització dels Serveis i l’accés als Continguts.

8. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB I DELS SERVEIS I CONTINGUTS 

XARXA OBERTA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionamentdel Lloc Web, de les xarxes socials de XARXA OBERTA i dels Serveis i/o Continguts. Quan això sigui raonablement possible, XARXA OBERTA advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del Lloc Web, en el seu cas, dels seus perfils en xarxes socials i dels Serveis o Continguts. XARXA OBERTA tampoc garanteix la utilitat del Lloc Web i dels Serveis o Continguts per a la realització de capactivitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, tot i que node mode exclusiu, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el Lloc Web i els Serveis o Continguts, accedir a les diverses pàgines web que formen el Lloc Web o a aquelles des de les que es presten els Serveis o s’accedeix als Continguts. 

XARXA OBERTA exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc Web, les corresponents xarxes socials i dels Serveis o Continguts, a la defraudació de la utilitat que els Usuaris haguessin pogut atribuir al Lloc Web, als seus corresponents perfils en xarxes socials i als Serveis o Continguts, a la fal·libilitat del Lloc Web i dels Serveis o Continguts i, en particular, tot i que no de mode exclusiu, a les fallades en l’accés a les diverses pàgines web del Lloc Web o a aquelles des de les que es presten els Serveis o s’accedeix als Continguts. 

9. RESPONSABILITATS I GARANTIES

XARXA OBERTA no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat d’absolutament tota la informació i/o dels serveis del Lloc Web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través del mateix així com, en els perfils que poguessin ser gestionats per XARXA OBERTA en les diverses xarxes socials. 

En conseqüència, XARXA OBERTA no garanteix ni es fa responsable de: 

a)      la continuïtat dels Continguts posats a disposició dels Usuaris; 
b)     l’absència d’errors en aquests Continguts; 
c)      l’absència de virus i/o demés components nocius en el Lloc Web, xarxes socials o en el servidor que els subministra; 
d)     la invulnerabilitat del Lloc Web i xarxes socials i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix; 
e)      la falta d’utilitat o rendiment dels Continguts del Lloc Web o xarxes socials; i, 
f)       els danys o perjudicis que causi, a sí mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que el Prestador estableix en el Lloc Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web o xarxes socials. 

No obstant això, XARXA OBERTA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per a garantir el funcionamentdel Lloc Web i dels Continguts i Serveis oferts a través del mateix i, en el seu cas, en les corresponents xarxes socials, així com per a reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com dels Continguts publicats per XARXA OBERTA. 

XARXA OBERTA no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del Lloc Web o dels corresponents perfils que gestioni en xarxes socials. Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, haurà de notificar-ho immediatament a XARXA OBERTA, a la direcció de correu electrònic info@xarxaoberta.cat  per a que aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes. 

XARXA OBERTA no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el Lloc Web o en el seu cas, en els seus perfils en xarxes socials, provinents de fonts alienes al mateix, així com tampoc de les contingudes en altres plataformes o xarxes socials a les que s’enllaci des del Lloc Web. El Prestador no assumirà responsabilitat en quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de les citades informacions. 

10. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

El Lloc Web i els diferents elements que s’integren en aquest així com, en el seu cas, en els perfils de xarxes socials gestionats per XARXA OBERTA, tals com bases de dades, aplicacions informàtiques, signes distintius, logotips, fotografies, fragments d’obres audiovisuals, dissenys gràfics o qualssevol altres, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial dels que XARXA OBERTA és titular exclusiu o cessionari amb l’abast requerit. Les presents Condicions Generals no impliquen cessió ni transmissió a favor de l’Usuari de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Lloc Web, ni sobre els corresponents perfils en xarxes socials de XARXA OBERTA, ni sobre qualsevol dels seus elements integrants. Queden expressament prohibits a l’Usuari els actes de reproducció, distribució, transformació, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenvio o l’explotació per qualsevol mitjà o procediment del Lloc Web o dels Continguts i/o Serveis de XARXA OBERTA, llevat en els casos en que estigui legalment permès o intervingui autorització expressa i per escrit de XARXA OBERTA. 

L’Usuari podrà visualitzar els Continguts disponibles a través del Lloc Web o, en el seu cas, en els seus perfils de xarxes socials per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitatde desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’Usuari s’haurà d’abstenir d’eludir o tractar d'eludir qualssevol mesures tecnològiques adoptades per XARXA OBERTA per a restringir actes que no comptin amb l’autorització de XARXA OBERTA o de tercers titulars de drets sobre obres o prestacions protegides accessibles a través del Lloc Web o dels seus perfils en xarxes socials. L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc Web i, en el seu cas, corresponents perfils en xarxes socials, ja siguin de titularitat de XARXA OBERTA o de tercers. 


11. POLÍTICA DE PRIVACITAT

11.1. Informació sobre el responsable del tractament
Denominació: XARXA OBERTA, DE COMUNICACIO I TECNOLOGIA DE CATALUNYA, S.A.U. 
Domicili social:Passeig de la Zona Franca 105,  08038 Barcelona 
C.I.F.: A65434706 

Forma de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: per a contactar ambel Delegat de Protecció de Dades de XARXA OBERTA, l’Usuari podrà dirigir-se ala direcció indicada en el present apartat. 


11.2. Informació i consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal en el Lloc Web
Generalment, les persones que facin ús del Lloc Web ho fan sense necessitat de facilitar cap dada de caràcter personal. No obstant, per a accedir als Serveis, els Usuaris, en certs casos hauran de facilitar certes dades de caràcter personal. XARXA OBERTA garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris, segons el que estableix la normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

En aquest sentit, s’informa als Usuaris que les dades que pogués enviar a XARXAOBERTA seran incorporades a un fitxer de la seva titularitat, amb la finalitat de respondre a les seves consultes i sol·licituds que pogués remetre. 

En cas que hagi sol·licitat l’enviament de Newsletters, XARXA OBERTA informa a l’Usuari que podrà donar-se de baixa d’aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics. 

Les dades de caràcter personal que pogués aporta l'Usuari podran ser comunicades a altres empreses del Grup CELLNEX si això fos necessari per a les finalitats mencionades.

Així mateix, les dades de caràcter personal que poguessin ser aportades podran ser comunicades a Autoritats Tributàries, a Autoritats de Control en matèria de Protecció de Dades (p.ex.: l’Agència Espanyola de Protecció de Dades), a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i a Jutges i Tribunals, si així fos requerit o fos necessari. 


11.3. Informació i consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal derivades de l’ús de xarxes socials 
Si l’Usuari es registrés en els llocs web i mòbils de XARXA OBERTA amb el seu ID de Facebook, Twitter o qualssevol altres xarxes socials, sempre que XARXA OBERTA posi a disposició dels Usuaris aquesta opció, amb aquest registre l‘Usuari atorga el seu consentiment explícit per al tractament de les seves dades personals. Si l’Usuari no estigués d’acord amb aquests termes, ha d’evitar registrar-se en els llocs web i mòbils de XARXA OBERTA amb l’ID de Facebook o de Twitter o qualssevol altres xarxes socials. 

No obstant, la recollida i l’ús de la informació que LinkedIn, Twitter i altres tercers recopilen sobre l’Usuari es regeix per les seves corresponents polítiques de privacitat. 

Així mateix, l’Usuari ha de tenir en compte que qualsevol informació que publiqui o divulgui a través dels perfils en les xarxes socials que, en el seu cas, pogués gestionar XARXA OBERTA passarà a ser informació pública i estarà disponible per als visitants dels mateixos i el públic en general. Això suposa que els Usuaris dels llocs i, en el seu cas, mitjans socials de XARXA OBERTA ubicats en qualsevol país del món i amb caràcter universal, podran accedir a la seva informació. En aquest sentit, els Usuaris hauran de tenir especial cura i diligència a l’hora de divulgar informació personal o qualsevol altre tipus d’informació en aquests llocs. 

A més, les dades dels Usuaris aportades i/o publicades en les xarxes socials que pogués gestionar XARXA OBERTA seran tractades per aquesta amb les següents finalitats: 

a)      permetre l’accés i navegació als Continguts i Serveis oferts per XARXA OBERTA a través d’aquestes xarxes socials; 
b)     permetre i gestionar la participació en aquelles iniciatives que realitzi XARXA OBERTA, ja sigui per sí mateixa o en col·laboració amb tercers; 
c)      per a moderar els usos que faci en els llocs, aplicacions i mitjans socials, en el seu cas, de XARXA OBERTA; 
d)     així com per a denunciar els abusos on correspongui o tramitar les denúncies que es poguessin rebre de tercers. 

Per a les finalitats anteriors, les seves dades personals, inclosos els continguts que hagués pogut publicar, així com, en el seu cas, la imatge i/o veu podran ser comunicades a: 

a)     altres empreses del Grup CELLNEX
b)     Autoritats Tributàries, Autoritats de Control en matèria de Protecció de Dades (p.ex.: l’Agència Espanyola de Protecció de Dades), Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i Jutges i Tribunals, si així fos requerit o fos necessari. 

Els Usuaris garanteixen així mateix la propietat i el control dels drets sobre el textos, gravacions d’audio, fotografies, vídeos o qualssevol altres continguts que haguessin pogut enviar i/o publicar, que en els mateixos no s’infringeix cap dret d’imatge, honor, propietat intel·lectual i/o industrial, ni de cap altre tipus de terceres persones i es respecta en tot moment la normativa en matèria de protecció de dades, responent davant de XARXA OBERTA o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment de les anteriors manifestacions. 

El fet de convertir-se en seguidor de les xarxes socials que pogués gestionarXARXA OBERTA implica l’acceptació de la present Política de Privacitat i això, sens perjudici de les polítiques i condicions que en cada cas particular poguessin regular el seu ús i que seran degudament comunicades per XARXA OBERTA. 

11.4. Mesures de seguretat 
XARXA OBERTA l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dadesde caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a que estan exposats, ja provinguin de l‘acció humana o del medi físic o natural. XARXA OBERTA contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per a assegurar el respecte a la privacitat de les dades. 


11.5. Terminis de conservació de les dades 
Amb caràcter general, XARXA OBERTA conservarà la informació personal dels Usuaris durant el període necessari per a complir els fins descrits en aquesta Política de Privacitat, a menys que la llei estableixi o permeti un període major. 

Les dades dels Usuaris del Lloc Web seran conservades per XARXA OBERTA, mentre estiguin donats d’alta i un cop sol·licitada la baixa, es conservaran per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament fins el termini de prescripció d’aquestes, moment en el qual, el titular del Lloc Web procedirà a la seva supressió. 

La informació aportada a XARXA OBERTA, a través dels diferents perfils que poguessin estar oberts en xarxes socials, les dades, imatges i qualssevol continguts que pogués publicar en els mateixos seran conservats en aquests perfils de XARXA OBERTA entant en quant l’Usuari no sol·liciti la retirada o eliminació dels mateixos através de les eines posades a disposició per a tal efecte per cada una de les xarxes socials. 

11.6. Exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i, en el seu cas, de portabilitat 
Els Usuaris podran dirigir-se a XARXA OBERTA, amb el fi de poder exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractamenti, en el seu cas, de portabilitat respecte de les dades incorporades en els seus fitxers. 

Per a això, haurà de remetre’s un escrit identificat amb la referència (Ref. Protecció de Dades) en el que es concreti la sol·licitud corresponent a la següent direcció: XARXA OBERTA, Avgda. Parc Logístic 12-20,  08040, Barcelona. Així mateix, els Usuaris tenen dret a presentar una reclamació, quan així ho considerin oportú, davant les autoritats de control, en concret puguin dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

11.7. Dades aportades per tercers 
Des de XARXA OBERTA sol·licitem als Usuaris que evitin comunicar a través de qualsevol sistema, aplicació, mitjà o format, dades de caràcter personal de tercers. L’Usuari respondrà davant de XARXA OBERTA o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l‘incompliment de les anteriors manifestacions. 

11.8. Veracitat, exactitud i actualització de les dades 
Les dades que faciliti l’Usuari han de ser veraces, exactes, completes i actualitzades. En cas de tenir lloc alguna modificació i/o variació en algunes de les dades existents en la nostra base de dades, en particular, de les relatives a les persones de contacte, li preguem que posi en el nostre coneixement aquesta circumstància a fi de procedir a la seva actualització. 

12.   LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR 

Les relacions establertes entre l’Usuari i XARXA OBERTA es regiran per la legislació espanyola. No obstant, per als casos en els que la normativa no prevegi la obligació de les parts de sotmetre’s a un fur determinat, l’Usuari i XARXA OBERTA, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. 


© 2018 XARXA OBERTA, DE COMUNICACIO I TECNOLOGIA DE CATALUNYA, S.A.U. Tots els drets reservats.