Xarxa Oberta de Catalunya

Sobre Xarxa Oberta

Política de Cookies

Xarxa oberta utilitza cookies propies i de tercers per millorar la seva experiència en navegació, així com realitzar tasques d'analítica. Si continúa navegant entenem que accepta la nostra Política de Cookies

Avís Legal

1. INTRODUCCIÓ I DADES DE LA COMPANYIA

El present es constitueix com l'Avís Legal i les Condicions d'Ús que regulen l'accés, navegació i ús de la Web de Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya, S.A. (des d'ara, Xarxa Oberta), situada en la URL www.xarxaoberta.cat (des d'ara el Lloc Web).Xarxa Oberta és una entitat el domicili social de la qual es troba situat en Avinguda Diagonal 177-183, planta 3ª, 08018, Barcelona, amb CIF: A65434706, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Secció 8. Foli: 403406. Xarxa Oberta és una societat participada per la societat Imagina Media Audiovisual, S.A.. Xarxa Oberta va notificar la seva condició d’operador a la CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (anteriorment CMT, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) en data 15 d’Abril de 2011. Els preus que apareixen en el web han estat autoritzats per la CNMC en la seva resolució del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en sessió número 26/11, celebrada en data 28 de juliol de 2011. Per a comunicar-se amb Xarxa Oberta de manera directa i efectiva, podrà posar-se en contacte en la següent adreça de correu electrònic: info@xarxaoberta.cat


2. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

El present Avís Legal regula l'accés als Continguts i tots els Serveis oferts, si escau, per Xarxa Oberta a través del seu Lloc Web, inclosos els de comentari de notícies i articles, blogs, xats i qualsevol altre, així com la utilització dels mateixos per part dels Usuaris. No obstant això, Xarxa Oberta es reserva el dret a modificar i/o suprimir la presentació, configuració i contingut del Lloc Web i dels Serveis, així com també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L'accés i utilització dels Continguts i Serveis després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les condicions suposen l'acceptació de les mateixes. No obstant això, l'accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions particulars, que, segons els casos, substituiran completaran i/o modificaran les presents Condicions Generals d'ús, i en cas de contradicció, prevaldran els termes contradictoris de les condicions particulars sobre les Condicions Generals. Abans d'utilitzar, reservar i/o contractar aquests productes o serveis específics oferts per Xarxa Oberta, l'Usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars creades, si escau, a aquest efecte per Xarxa Oberta. La utilització, reserva i/o la contractació d'aquests productes o serveis específics, implica l'acceptació de les condicions particulars que els regulin en la versió publicada per Xarxa Oberta en el moment que es produeixi aquesta utilització, reserva i/o contractació.L'accés, navegació i ús del Lloc Web comporta i suposa l'acceptació per l'Usuari del present Avís Legal i les Condicions d'Ús que inclou.En aquest sentit, s'entendrà per Usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el Lloc Web.


3. ACCÉS

L'accés als Continguts i la utilització dels Serveis proporcionats pel Lloc Web té caràcter gratuït, si bé, algun dels Serveis i Continguts oferts per Xarxa Oberta a tercers a través del Lloc Web poden estar subjectes a la seva contractació prèvia i al pagament d'una quantitat, la qual cosa s'especificarà, si escau, en les seves pròpies condicions generals de contractació. Queda prohibit l'accés al Lloc Web per part de menors d'edat, tret que contin amb l'autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec, conforme a la normativa vigent. En tot cas, es presumirà que l'accés realitzat per un menor al  Web s'ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals. L'accés i navegació a través del Web no requereix registre, no obstant això, per a accedir a la reserva i/o contractació / consulta / sol·licitut de determinats productes i/o serveis pot requerir l'alta prèvia en “el Registre d'Usuaris” d'aquest Web mitjançant la selecció per part de l'Usuari, d'identificador i contrasenya.La contrasenya, personal i intransferible, haurà de ser sol·licitada per l’Usuari a Xarxa. Si l'Usuari selecciona una contrasenya que no compleixi amb els requisits mínims conforme a la Política de Contrasenyes aprovada i vigent en Xarxa Oberta, l'Usuari serà avisat d'aquest incompliment i dels condicionaments que han de reunir aquesta contrasenya per a una efectiva validesa a l'alta de l'interessat en el Registre d'Usuaris de Xarxa Oberta. No obstant això, el Lloc Web disposarà de les funcionalitats necessàries perquè l'Usuari pugui canviar la seva contrasenya quan ho consideri oportú, per exemple, perquè sospiti o constant que s'hagi produït la fallida de la confidencialitat de la contrasenya. La contrasenya tindrà caràcter personal i intransferible. L'Usuari es compromet a fer un ús diligent de la seva contrasenya i mantenir-la en secret, no transmetent-la a cap tercer i tampoc a la pròpia Xarxa Oberta. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que hagin seleccionat com Usuaris registrats de Xarxa Oberta, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'Usuari la utilització il·lícita del Web per qualsevol tercer il·legítim, que utilitzi a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'Usuari. En virtut de l'anterior, és obligació de l'Usuari notificar de forma immediata a Xarxa Oberta qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, Xarxa Oberta quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.


4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El present Web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.Xarxa Oberta per sí mateixa o com cessionària o llicenciatària, està autoritzada o és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web i tots els seus continguts, fent expressa reserva dels mateixos, així queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública en tot o en part dels mateixos, en cap forma ni per cap mitjà sense comptar amb l'autorització prèvia de Xarxa Oberta, tot això de conformitat amb el previst en el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.L'Usuari s'abstindrà d'emprar qualsevol sistema o dispositiu capaç d'accedir o alterar la configuració del Web o el seu sistema de seguretat. En cap cas s'entendrà que l'accés i navegació de l'Usuari pel Web o la utilització, adquisició i/o contractació de productes o serveis oferts a través del Lloc Web, impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de Xarxa Oberta.


5. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

L'Usuari es compromet a utilitzar els Serveis proporcionats pel Lloc Web de conformitat amb la Llei i amb les presents Condicions Generals. L'Usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar els Serveis amb fins o efectes il·lícits o contraris a l'establert en el present Avís Legal.L'Usuari està d'acord i té present que en el cas que es posin a disposició en el Web serveis de comentari de notícies, blogs, enviament d'informació a través de formularis, així com qualssevol altres que permetin la publicació de les opinions dels Usuaris, no s'acceptaran anuncis, cadenes de missatges de correu electrònic o qualsevol altre contingut que no sigui opinar o debatre sobre articles o notícies. A l'utilitzar els Serveis, l'Usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes Condicions Generals, comprometent-se a no utilitzar-los per a enviar missatges que difamin o insultin, o que continguin informació falsa, que sigui inadequada, abusiva, nociva, pornogràfica, amenaçadora, danyant la imatge pública o la vida privada de terceres persones o que per alguna causa infringeixin alguna llei. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no captar dades amb finalitat publicitària, a no enviar cap tipus de publicitat online i a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers a través dels Serveis proporcionats pel Web, informacions, missatges, gràfics, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general qualsevol classe de material, dades o continguts que, sense ànim exhaustiu:
(a) incorrin en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic
(b) de qualsevol forma contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment i/o en els tractats internacionals i/o en la resta de l'Ordenament Jurídic;
(c) indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigradores, difamatòries o violentes;
(d) indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences o edat;
(e) incorporin missatges delictius, violents o degradants;
(f) indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;
(g) siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats de manera que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
(h) es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per a portar a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;
(i) violin els secrets empresarials de tercers;
(j) siguin contraris al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
(k) infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions;
(l) provoquin per les seves característiques (com format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament dels Serveis.


6. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

En el cas que l'Usuari enviï informació de qualsevol tipus a Xarxa Oberta a través del Web, mitjançant els canals que, si escau, disposi a tal fi en el propi Web, l'Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-lo lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.L'Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a Xarxa Oberta per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant a aquesta responsabilitat sense restricció alguna l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.


7. RESPONSABILITATS I GARANTIES

Xarxa Oberta no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es presti a través del  Web, ni tampoc de la seva utilitat o veracitat. En conseqüència, Xarxa Oberta no garanteix ni es fa responsable de:
(i) la continuïtat dels continguts del Web; 
(ii) l'absència d'errors en els continguts o productes; 
(iii) l'absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc Web o en el servidor que ho subministra; 
(iv) la invulnerabilitat del Web i/o de les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix; 
(v) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts i productes del Web; 
(vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que Xarxa Oberta estableix en el Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Web. No obstant això, Xarxa Oberta declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dintre de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.
Si l'Usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-lo immediatament a Xarxa Oberta perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.


8. ENLLAÇOS.

8.1 Enllaços a altres pàgines Web
En cas que en el Web, l'Usuari pogués trobar enllaços a altres pàgines Web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., aquests serien gestionats per tercers. Xarxa Oberta no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del Web. En conseqüència, Xarxa Oberta no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina Web a la qual es pogués establir un enllaç des del Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general. En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d'activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines Web de tercers, haurien de comunicar-lo immediatament a Xarxa Oberta a l'efecte de que es procedeixi a deshabilitar l'enllaç d'accés a la mateixa. L'establiment de qualsevol tipus d'enllaç des del Lloc Web a altre lloc web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre Xarxa Oberta i el responsable del web aliè.

8.2 Enllaços en altres pàgines Web amb destinació al Web

 1. Si qualsevol Usuari, entitat o Web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació al Lloc Web haurà d'atenir-se a les següents estipulacions:
 2. L'enllaç solament es podrà dirigir a la Pàgina Principal o “home” del Lloc Web, excepte autorització expressa i per escrit de Xarxa Oberta.
 3. L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de dur a l'Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL del Lloc Web i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la Pàgina Principal del Web. En cap cas, tret que Xarxa Oberta ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el Lloc Web que realitza l'enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Web, incloure'l com part de la seva Web o dintre d'un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del Web.
 4. En la pàgina que estableix l'enllaç no es podrà declarar de cap manera que Xarxa Oberta ha autoritzat tal enllaç, tret que Xarxa Oberta ho hagi fet expressament i per escrit. Si l'entitat que realitza l'enllaç des de la seva pàgina al Lloc Web correctament desitgés incloure en la seva pàgina Web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, “slogan” o qualsevol altre tipus d'element identificatiu de Xarxa Oberta i/o del Web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.
 5. Xarxa Oberta no autoritza l'establiment d'un enllaç al Web des d'aquelles pàgines Web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic o les normes socials generalment acceptades. Xarxa Oberta no té facultat ni mitjans humans i tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres webs que tinguin establerts enllaços amb destinació al  Web. Xarxa Oberta no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.


9. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Xarxa Oberta, de conformitat amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la seva normativa de desenvolupament, garanteix la seguretat i confidencialitat de totes les dades que puguin facilitar els Usuaris a través del Lloc Web. Xarxa Oberta informa a l'Usuari que les seves dades seran incloses  en un fitxer registrat en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Xarxa Oberta tractarà aquestes dades amb la finalitat de respondre a qüestions plantejades per l'Usuari. Addicionalment, Xarxa Oberta enviarà un newsletter i informació relativa a les activitats i esdeveniments que organitzi  via correu electrònic. Mitjançant el corresponent enviament de les seves dades, l'Usuari consentirà la utilització exposada. L'Usuari pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l'enviament de correu ordinari adjuntant una fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat a Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya, S.A, Avinguda Diagonal 177-183, planta 3ª, 08018, Barcelona, o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: lopd@xarxaoberta.cat

10. POLÍTICA DE COOKIES

Les “cookies” són petits arxius de text que s'emmagatzemen en l'ordinador de l'usuari quan visita webs. La seva utilització és molt útil perquè aquests llocs funcionin d'una manera més eficient: per exemple, si un usuari selecciona el seu idioma preferit en la “home”, el lloc web recordarà aquesta preferència i l'usuari podrà continuar navegant pel lloc web en l'idioma triat. 

Les cookies poden dividir-se entre “cookie d'origen” i “cookie de tercers”:

 • Cookie d'origen: creada pel responsable del tractament de dades que opera el Lloc Web, en el present cas Xarxa Oberta com a titular del lloc webwww.xarxaoberta.cat

 • Cookie de tercers: creada per responsables del tractament de dades que no operen el lloc web visitat per l'usuari, és a dir, terceres empreses alienes a Xarxa Oberta.


Llistat de cookies

De sessió (cookie d'origen)
FinalitatDurada de la cookie
S'utilitza per identificar les preferències durant la sessió de l’usuari i els usuaris registrats. És necessària per evitar tenir que sol·licitar el nom d’usuari i paraula de pas en cada pàgina que accedeixi en Xarxa Oberta.
Expira en finalitzar la sessió. No obstant això, l'usuari pot optar per “recordar” el seu inici de sessió, en aquest cas afegim una cookie persistent. Expira al cap d'un mes.

Google Analytics (cookie de tercers)
FinalitatDurada de la cookie
Anàlisis de perfils d'usuari, mesurament de dades de tràfic.
Expira en finalitzar la sessió. No obstant això, l'usuari pot optar per “recordar” el seu inici de sessió, en aquest cas afegim una cookie persistent. Expira al cap d'un mes.

Content Management System (cookie de tercers)
FinalitatDurada de la cookie
Informa al Content Management System si l’usuari té el javascript activat en les opcions del navegador.
Expira al finalitzar la sessió.

Facebook (cookie de tercers)
FinalitatDurada de la cookie
Per tal que l’usuari pugui intercanviar continguts a través de Facebook, publicitat comportamentel, anàlisi i investigació de mercats.
Facebook controla el temps d’expiració d’aquestes cookies. Normalment solen expirar en un mes.

Twitter (cookie de tercers)
FinalitatDurada de la cookie
Per tal que l’usuari pugui intercanviar continguts a través de Twitter, publicitat comportamentel, anàlisi i investigació de mercats.
Twitter controla el temps d’expiració d’aquestes cookies. Normalment solen expirar en un mes.

Google (cookie de tercers)
FinalitatDurada de la cookie
Per tal que l’usuari pugui intercanviar continguts a través de Google +, publicitat comportamentel, anàlisi i investigació de mercats
Google controla el temps d’expiració d’aquestes cookies. Normalment solen expirar en un mes.

Youtube (cookie de tercers)
FinalitatDurada de la cookie
Pels vídeos inserits en la web de Xarxa Oberta. Les cookies s’instal·len només quan l’usuari fa clic al “play” del vídeo.
Google controla el temps d’expiració d’aquestes cookies. Algunes expiren al finalitzar la sessió i d’altres poden durar fins a deu anys.


 Xarxa Oberta entén que mitjançant la navegació de l'usuari a través del Lloc Web ha estat informat i accepta la instal·lació de les anteriors “cookies” en el seu ordinador.

De totes maneres, l'usuari sempre podrà personalitzar l'ús de “cookies”, així com impedir la recopilació de “cookies” modificant les opcions del navegador del propi usuari, entre els més comuns:

 • Firefox: Opcions\Privacitat\Rastrejament  indicar els llocs web que no desitjo ser rastrejat.
 • Chrome: Menú de Chrome\Configuració\Mostrar opcions avançades\Privacitat\Configuració del contingut\Cookies\bloquejar cookies de forma predeterminada.
 • Safari: Preferències\Privacitat\Bloquejar Cookies.
 • Explorer: Eines\Opcions d'Internet\Privacitat\Configuració mogui el control lliscant totalment cap amunt per bloquejar totes les cookies o totalment cap avall per permetre totes les cookies i, a continuació, faci clic a Acceptar.

En bloquejar completament les “cookies”, pot impedir que certs llocs web es mostrin correctament.

11. DURADA I MODIFICACIÓ

Xarxa Oberta podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma que apareix aquest Avís legal o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris. La vigència temporal d'aquest Avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l'Avís legal modificat.Amb independència del disposat en les condicions particulars, Xarxa Oberta podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l'accés als continguts del Web, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir indemnització alguna. Després d'aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d'ús dels continguts exposats anteriorment en el present Avís legal. 


12. GENERALITATS

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de l'Avís legal. En cas d'existir discrepància entre l'establert en aquest Avís legal i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el disposat en aquestes últimes. En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquest Avís legal fora(n) considerada(s) nul·la(s) o inaplicable(s), en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de l'Avís legal. El no exercici o execució per part de Xarxa Oberta de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís legal no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per la seva banda.


13. JURISDICCIÓ

Les relacions establertes entre Xarxa Oberta i l'Usuari es regiran pel disposat en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, pels casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, Xarxa Oberta i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.